Hoe u ons kunt helpen en de fiscus laat meehelpen.

Daartoe bestaan de volgende drie mogelijkheden:

 • Eenmalige schenking

Dit kan het eenvoudigst door het overmaken van het door u beoogde bedrag op rekeningnummer
NL68 ABNA 0404 1929 04 ten name van Stichting Vrienden van Mikumi  te Voerendaal. U kunt ook cash geld overhandigen. In dat geval krijg u, indien gewenst, een kwitantie. Omdat de stichting erkend  is als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) kunt u deze eenmalige schenking opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Om voor aftrek in aanmerking te komen moet het totaal van de schenkingen die u doet aan algemeen nut beogende instellingen en aan bepaalde verenigingen zowel uitkomen boven de grens van 1% van het zogeheten verzamelinkomen als boven een bedrag van € 60. Aftrekbaar is dan het bedrag dat boven die drempels uitkomt, met een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Voor periodieke giften geldt een ruimere aftrek, zie hierna. Algemene informatie over de giftenaftrek biedt de website van de Belastingdienst en vindt u hier.

 • Regelmatige schenking

  U kunt natuurlijk ook vaker, bijvoorbeeld maandelijks, geld overmaken. Wij adviseren in dat geval een automatische overboeking te regelen, zodat u  de schenking niet kunt vergeten. Het totaal van de overboekingen gedurende een jaar wordt door de fiscus hetzelfde behandeld als een eenmalige schenking. Wanneer u voor een periode van vijf jaar of langer schenkingen aan onze stichting wenst te doen is het vanwege de belastingaftrek het voordeligst om te kiezen voor een periodieke gift. Zie daarvoor de volgende paragraaf.

 • Periodieke schenking voor ten minste vijf jaar

  Dit is een fiscaal erg aantrekkelijke manier van schenken omdat het op deze wijze geschonken bedrag volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, dus zonder rekening te houden met de 1%-drempel. Dit betekent dat u afhankelijk van het voor u geldende tarief van de inkomstenbelasting tot circa 50%  terug kunt krijgen van de schenking. Aan deze vorm van schenken zijn enige voorwaarden verbonden. Zo kiest u voor een vast bedrag dat u jaarlijks aan de Stichting Vrienden van Mikumi schenkt en legt u dit voor tenminste 5 jaar vast. Sinds 2014 is daarvoor geen notariële akte meer nodig. De precieze voorwaarden voor de aftrek van periodieke giften vindt u hier .

  Het voordeel voor u is dus de belastingbesparing als gevolg van de aftrek van het volledige geschonken bedrag, terwijl de stichting de mogelijkheid krijgt 5 jaar vooruit te plannen. De schenking ligt voor 5 jaar vast maar vervalt bij overlijden van de schenker of opheffing van de stichting.

  Zo doet u een periodieke schenking aan de Stichting Vrienden van Mikumi:

 1. Download hier de model-schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst voor een periodieke gift in geld. Deze voldoet aan de eisen voor aftrek.

 2. Vul de onderdelen 1, 2, 3, 5 en eventueel 6 in. Bij onderdeel 1: het bedrag dat u schenkt dient minimaal € 50,00 per jaar te bedragen, dit vanwege de administratieve lasten die aande verwerking vande overeenkomst zijn verbonden.

 3. Print de overeenkomst twee keer uit en zorg voor ondertekening van beide exemplaren bij onderdelen 5 en eventueel 6.

 4. Stuur beide exemplaren van de overeenkomst naar het secretariaat van de stichting:
       Stichting Vrienden van Mikumi
       Hogeweg 4
       6367 BD  Voerendaal

 5. Wij zorgen voor invulling van de onderdelen 4 en 7 en sturen u na ondertekening namens de stichting één overeenkomst weer terug.

 6. Bewaar de overeenkomst, want de fiscus kan er bij een controle naar vragen.

Geeft u de voorkeur eraan de periodieke gift in een notariële akte te laten vastleggen en is het te schenken bedrag ten minste € 100,00 per jaar? Neem in dat geval contact met ons op door middel van het contactformulier. Het opmaken van de akte kan worden verzorgd door één van de notarissen verbonden aan het kantoor Zeestraten + Hagemann te Heerlen. U dient daartoe een volmacht in te vullen, door een locale notaris te laten legaliseren en naar ons terug  te sturen samen met een kopie van een identiteitsbewijs. De richtprijs voor een dergelijke legalisatie bij een locale notaris ligt tussen de 15 en 25 euro.

Voor ons zijn de schenkers per akte de ruggengraat van onze stichting.

Copyright © Stichting Vrienden van Mikumi - Powered by Kempet ICT